A Lưới, Thừa Thiên Huế – Giữ rừng dựa vào cộng đồng

Huyện A Lưới là địa phương có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện đề án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 2014, từ năm 2013, huyện A Lưới đã giao diện tích đât rừng tự nhiên cho các cộng đồng dân cư quản lý. Rừng sau khi được giao cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng gắn với xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả. Điều này không chỉ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo thu nhập cho các cộng đồng, nhóm hộ mà còn gắn lợi ích kinh tế với công tác bảo vệ rừng, hướng tới quản lý rừng bền vững.

Nguồn: Truyền hình Thừa Thiên Huế (23/5/2020)